Rozwój istniejącej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Pleśna


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: W ramach operacji planowana jest realizacja dwóch zadań:

a) rozbudowa infrastruktury sportowej na kompleksie Orlik w Pleśnej (nawierzchnia i wyposażenie boiska, ogrodzenie, mała architektura),
b) przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach (nawierzchnia bieżni, trybuna, ogrodzenie, oświetlenie, miejsca postojowe).

Infrastruktura będzie obiektem  przeznaczonym dla lokalnej społeczności do prowadzenia różnych form aktywnego wypoczynku (np. organizacja festynów).  W wyniku realizacji operacji, w okresie 12 miesięcy 2 obiekty rekreacyjne na terenie LGD zostaną zmodernizowane, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD i zwiększy dostępność do tych obiektów dla mieszkańców. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności terenu LGD Dunajec-Biała poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Pleśna i Janowice. Cel zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Efektem projektu będą dwa zmodernizowane miejsca ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru.

Okres realizacji: 2019-2020

Wartość projektu: 390 424,04 zł

Dofinansowanie:  203 073,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.