Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych


Opis: Przedmiotem projektu jest doposażenie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna, w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauki zdalnej. W ramach projektu zakupione zostaną następujące urządzenia:

  • laptopy,
  • oprogramowanie,
  • inne niezbędne urządzenia peryferyjne i akcesoria umożliwiające pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organ prowadzący sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Okres realizacji: 2021 rok

Wartość projektu: 74 999,80 zł

Dofinansowanie: 74 999,80 zł

Źródło dofinansowania: 10 Oś priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.