Nauka drogą do sukcesu w Gminie Pleśna


Opis: Głównym celem projektu  jest wysoki poziom kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy 449 uczniów 4 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna. Projekt realizowany będzie w szkołach podstawowych w Pleśnej, w Rzuchowej, w Szczepanowicach i w Janowicach. W ramach zaplanowanych działań uczniowie uczęszczać będą na:

  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie matematyki uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • projekty edukacyjne i koła zainteresowań z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych i informatyki,
  • zajęcia wzmacniające umiejętności unikania zagrożeń w korzystaniu z internetu.  

Dodatkowo dla uczniów przewidziano stypendia, dzięki którym będą oni mogli rozwijać kompetencje kluczowe i postawy poprzez udział w pozaszkolnych płatnych zajęciach dobranych do ich potrzeb.

W ramach projektu nauczyciele będą uczestniczyć w zajęciach z wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych TIK.

Do realizacji zajęć zostaną zakupione potrzebne materiały dydaktyczne. Utworzone zostaną międzyszkolne pracownie: informatyczna w Szkole Podstawowej w Pleśnej i przyrody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowej. Doposażone zostaną pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej w Szczepanowicach i przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Janowicach.

Projekt realizowany jest przez STIWEK Fundację na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury w partnerstwie z Gminą Pleśna.  

Okres realizacji: 01.08.2017- 31.07.2019

Wartość projektu: 1 186 538,40 zł

Dofinansowanie: 1 127 130,40 zł (95% kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne)