Redukcja niskiej emisji w Gminie Pleśna


Opis:  Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska pod względem ochrony powietrza. Przedmiotem projektu jest wymiana 30 szt. starych niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na urządzenia do ogrzewania na paliwa gazowe spełniające normy środowiskowe (zgodne z normami wynikającymi z dyrektywy 2009/125/WE), wraz z wykonaniem wewn. instalacji w budynkach.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna promująca postawy proekologiczne. Działania podnoszące świadomość ekolog. zostaną podzielone na:

a)działania bezkosztowe:

  • informacje na gminnej stronie internetowej w zakresie oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej,
  • informacje na zebraniach wiejskich nt. zagrożeń dla środowiska wynikających ze spalania śmieci,

b)działania odpłatne:

  • ulotki nt. korzyści dla środowiska płynących z działań, które zostaną dostarczone do każdego domu wraz z drukiem opłaty za gospodarowanie odpadami.

Podczas realizacji projektu zorganizowany zostanie system kontroli. Kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy oraz zatrudnionego inspektora nadzoru, który sprawdzi m.in. czy termomodernizacja budynku została wykonana zgodnie z postanowieniami audytu lub wynajęty do tego celu podmiot zewnętrzny.

Okres realizacji: 04.09.2017-31.12.2019

Wartość projektu: 377 101,24 zł

Dofinansowanie: 370 730,60 zł (98,50 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.4.2 - obniżenie poziomu niskiej emisji-spr)