Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową zniszczonego odcinka drogi gminnej Łowczówek-Woźniczna


Opis: Głównym celem projektu jest ochrona przed wystąpieniem klęski żywiołowej w postaci osuwiska w miejscowości Woźniczna.

Projekt polega na stabilizacji osuwiska oraz przeciwdziałaniu wystąpienia ruchom masowym w obrębie osuwiska polegającemu na zmniejszeniu negatywnego oddziaływania wód gruntowych, opadowych, płynących oraz na zwiększeniu stabilności przez wzmocnienie zbocza. Projekt dotyczy wykonania prac mających na celu stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Łowczówek-Woźniczna w km 2+012-2+116. Projektowane zabezpieczenie ma na celu stabilizację ruchów osuwiskowych jedynie w obrębie drogi. Projektowany zakres zabezpieczeń ma na celu utrzymanie przejezdności drogi. Po realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zagrożenia dla:

  • drogi gminnej Łowczówek-Woźniczna,
  • napowietrznej linii energetycznej i teletechnicznej biegnących wzdłuż prawej krawędzi drogi,
  • sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej biegnącej po północnej stronie zabudowań.

Realizacja stabilizacji osuwiska wpłynie na poprawę stateczności zbocza z budynkami znajdującymi się nad drogą.

Okres realizacji: 02.01.2018-21.12.2018

Wartość projektu: 4 057 323,44 zł

Dofinansowanie: 3 192 082,93 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym)