Stawiamy na edukację w Gminie Pleśna!


Opis: Celem projektu jest udoskonalony poziom kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna – Szkoły Podstawowej w Janowicach, Lichwinie, Pleśnej, Rzuchowej, Szczepanowicach i Świebodzinie.

Zakres projektu:

1) zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze, języków obcych oraz postawę przedsiębiorczości:

a) zajęcia matematyczne,
b) zajęcia przyrodnicze,
c) zajęcia z języka angielskiego,
d) zajęcia z j. niemieckiego (SP Pleśna).

W ramach zajęć odbędą się wyjazdy edukacyjne.

2) zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne kreatywność i praca zespołowa:

a) artystyczne zajęcia oparte o zainteresowania plastyczne, muzyczne, teatralne,
b) zajęcia oparte o zainteresowania dziennikarskie i literackie (Lichwin, Świebodzin, Szczepanowice).

3) zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe:

a) robotyka (Lichwin, Janowice, Rzuchowa),
b) programowanie (Pleśna, Janowice, Rzuchowa),
c) zajęcia informatyczne-multimedialne (Szczepanowice, Świebodzin, Pleśna).

W ramach zajęć odbędą się wyjazdy edukacyjne.

4) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

a) zajęcia logopedyczne,
b) warsztaty psychologiczne (Lichwin),
c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (Rzuchowa, Pleśna, Szczepanowice),
d) socjoterapia (Szczepanowice),
e) zajęcia indywidualne dla uczniów z niepełnosprawnościami (Świebodzin),
f) zajęcia terapeutyczne (Pleśna),
g) zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego,
h) zajęcia wyrównawcze z matematyki,
i) zajęcia wyrównawcze mat-przyordn. (Pleśna),
j) zajęcia wyrównawcze przyrodnicze (Rzuchowa, Pleśna),
k) zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego (Szczepanowice, Pleśna),
l) zajęcia rozwijające umiejętność rozumienia i uczenia się (Lichwin, Pleśna, Świebodzin).

W ramach zajęć odbędą się wyjazdy edukacyjne.

5) pomoc stypendialna dla uczniów.

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej, pedagogiki specjalnej i rozwijania kompetencji dydaktyczno-wychowawczych.

7) wyposażenie/doposażenie pracowni przedmiotowych:

a) utworzenie międzyszkolnej pracowni biologicznej w Pleśnej i międzyszkolnej pracowni chemicznej w Pleśnej,
b) doposażenie pracowni w poszczególnych szkołach.

W ramach projektu zaplanowano dowóz i odwoź dzieci na zajęcia, zakup materiałów dydaktycznych.

Projekt realizowany jest przez STIWEK Fundację na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury w partnerstwie z Gminą Pleśna.

Okres realizacji: 1.05.2020 - 31.07.2022

Wartość projektu: 1 998 376,80 zł

Dofinansowanie: 1 897 471,80 zł (95 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne)