Wymiana kotłów na paliwa stałe na terenie Gminy Pleśna


Opis: Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska pod względem ochrony powietrza. Przedmiotem projektu jest wymiana 100 szt. starych niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe i biomasę spełniające normy środowiskowe (zgodne z normami wynikającymi z dyrektywy 2009/125/WE), wraz z wykonaniem wewn. instalacji w budynkach. Dodatkowo kotły spalające biomasę będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego montaż.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna promująca postawy proekologiczne. Działania podnoszące świadomość ekolog. zostaną podzielone na:

a)działania bezkosztowe:

  • informacje na gminnej stronie internetowej w zakresie oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej,
  • informacje na zebraniach wiejskich nt. zagrożeń dla środowiska wynikających ze spalania śmieci,

b)działania odpłatne:

  • ulotki nt. korzyści dla środowiska płynących z działań, które zostaną dostarczone do każdego domu wraz z drukiem opłaty za gospodarowanie odpadami.

Podczas realizacji projektu zorganizowany zostanie system kontroli. Kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy oraz zatrudnionego inspektora nadzoru, który sprawdzi m.in. czy termomodernizacja budynku została wykonana zgodnie z postanowieniami audytu lub wynajęty do tego celu podmiot zewnętrzny.

Okres realizacji: 04.09.2017-31.12.2019

Wartość projektu: 928 410,00 zł

Dofinansowanie: 914 205 zł (98,47 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.4.3 - Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr