Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Telefon:  14/ 679 81 70 wewn. 39, 42, 24

E-mail:    ple+glxsnwsdrragebxopmvs@op.pmqsxl

Gminny Ośrodek czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pleśnej:

poniedziałek od 8:30 - 16:30

wtorek - piątek od 7:30 - 15:30

Pracownicy:

Kierownik - mgr Elżbieta Iwaniec

Starszy pracownik socjalny - mgr Agata Moskal

Teren: Janowice, Lubinka, Dąbrówka Szczepanowska Pracownik socjalny - Edyta Machota

Teren: Rzuchowa, Szczepanowice Pracownik socjalny - Katarzyna Tryba

Teren : Lichwin, Rychwałd, Łowczówek Pracownik socjalny - mgr Katarzyna Szponder

Teren: Pleśna, Woźniczna, Świebodzin Pracownik ds. świadczeń rodzinnych - Dorota Stefańska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Pleśna, powołaną do realizacji statutowych zadań z zakresu opieki społecznej oraz innych zadań zleconych Gminie takich jak obsługa Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej został powołany Decyzją Nr 2/90 Naczelnika Gminy z dnia 02.05.1990 r do realizacji zadań z zakresu opieki społecznej. Działa on w szczególności na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2 lipca 2008 r. Nr 115 poz. 728) oraz zatwierdzonego przez Radę Gminy w Pleśnej Statutu i opracowanego przez kierownika Ośrodka Regulaminu Organizacyjnego.

Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, prowadzące do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

Więcej informacji na temat zasad udzielania pomocy (art. 7 i 8 w/w ustawy) oraz innych zadań realizowanych przez GOPS w Pleśnej znajduje się na stronie internetowej Ośrodka - www.plesnagops.pl oraz w jego Biuletynie Informacji Publicznej - bip.malopolska.pl/plesnagops,m,304080,pomoc-spoleczna.html.

Komu przysługuje pomoc

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 351 zł (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).