Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Telefon:  14/ 679 81 70 wewn. 39, 42, 24

E-mail:    plesilnagops@op.pl

Gminny Ośrodek czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pleśnej:

poniedziałek od 8:30 - 16:30

wtorek - piątek od 7:30 - 15:30

Pracownicy:

Kierownik - mgr Elżbieta Iwaniec

Starszy pracownik socjalny - mgr Agata Moskal

Teren: Janowice, Lubinka, Dąbrówka Szczepanowska Pracownik socjalny - Edyta Machota

Teren: Rzuchowa, Szczepanowice Pracownik socjalny - Katarzyna Tryba

Teren : Lichwin, Rychwałd, Łowczówek Pracownik socjalny - mgr Katarzyna Szponder

Teren: Pleśna, Woźniczna, Świebodzin Pracownik ds. świadczeń rodzinnych - Dorota Stefańska

Komu przysługuje pomoc

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 351 zł (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).