Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej

Telefony:

14/ 629 28 45 - kierownik ZGK

14/ 679 84 08 - główny księgowy

14/ 307 04 40 - Oczyszczalnia ścieków

660 456 494 - Oczyszczalnia ścieków

882 064 244 - Numer alarmowy w przypadku awarii

E-mail: zgkple0desna1l5@pocztwrstea.onetkp.pl

Pracownicy Zakładu:

Mieczysław Cichy - Kierownik Zakładu

Bogumiła Wantuch - Główny księgowy

Magdalena Ciurej - Referent księgowości

Marcin Mruk - Majster oczyszczalni ścieków

Sławomir Kajmowicz - Maszynista oczyszczalni ścieków

Janusz Rozwadowski - Maszynista oczyszczalni ścieków

Zbigniew Gąciarz - Maszynista oczyszczalni ścieków

Krzysztof Więcek - Monter konserwator instalacji wod-kan.

Paweł Stasik - Monter konserwator instalacji wod-kan.

Rafał Kwiatkowski - Monter konserwator instalacji wod-kan.

Józef Gierałt - Monter konserwator instalacji wod-kan.

Biuro Zakładu mieści się w budynku UG Pleśna Pok. 1A

Czas pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 15:00

Oczyszczalnia ścieków pracuje w systemie dwuzmianowym codziennie od godz.7:00 - 21:00

Główne zadania ZGK w Pleśnej:

  • eksploatacja, obsługa i naprawy sieci wodociągowej gminy Pleśna,
  • eksploatacja, obsługa i naprawy sieci kanalizacyjnej Gminy Pleśna,
  • eksploatacja, obsługa i naprawy urządzeń gminnej oczyszczalni ścieków,
  • obsługa mieszkańców w zakresie opłat za wodę i kanalizację,
  • obsługa mieszkańców w sprawach dotyczących budowy indywidualnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan,
  • uzgadnianie projektów przyłączy.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody / odprowadzanie ścieków

Oświadczenie o stanie odczytu wodomierza głównego

Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Oświadczenie o rozpoczęciu robót budowlanych (budowa przyłącza)

Wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pleśna

1. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej

Przypominamy, że nielegalny pobór wody oraz nielegalne wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji jest niezgodne z prawem i podnosi koszty eksploatacji sieci oraz podlega karze grzywny (art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 123 poz. 858).

Ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące od dnia 24 maja 2020 r. do 23 maja 2021 r.

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych wody - lipiec 2020

Sprawozdanie z badań laboratoryjnych wody - Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie - wrzesień 2019

Informacja o jakości wody z wodociągu lokalnego w punkcie poboru w Szkole Podstawowej w Lichwinie