OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.13.2021: Świadczenie usług przewozowych w ramach gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.12.2021: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Grupy Zakupowej Gmin Pleśna, Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.11.2021: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świebodzinie


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.10.2021: Ubezpieczenie pojazdów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków jednostek OSP Grupy Zakupowej Gmin Pleśna, Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.9.2021: Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Pleśna


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.8.2021: Przebudowa boiska w Łowczówku


OGŁOSZENIE O PRZETARGU ZGK.1.2021: Budowa i przebudowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem - Rychwałd, gmina Pleśna


Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrówce Szczepanowskiej na okres do 10 lat


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.7.2021: Dowóz i odwóz wraz z opieką uczniów do szkół na terenie gminy Pleśna w roku szkolnym 2021/2022 oraz przewozy dzieci niepełnosprawnych samochodami wykonawcy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.6.2021: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1398 K Rzuchowa - Pleśna - Siedliska w miejscowości Pleśna i Rzuchowa - etap VI


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.5.2021: Przebudowa dróg z podziałem na części


Przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pleśna, położonych w Rzuchowej


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.4.2021: Przebudowa dróg dojazdowych do pól z podziałem na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.3.2021: Przebudowa dróg dojazdowych do pól z podziałem na części


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.2.2021: Rozbudowa drogi gminnej 200068 K Szczepanowice-Gliniki w km od 0+991 do 1+443,3 z wyłączeniem kilometrażu od 1+160 do 1+380 oraz przebudowa obiektu mostowego w km 1+400 w miejscowości Szczepanowice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 271.1.2021: Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej Gminy Pleśna