W chwili obecnej z uwagi na pandemię od dnia 3 listopada 2020 roku do odwołania zostało zawieszone osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach zlokalizowanych w powiecie (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości). Od tego dnia porady prawne odbywają się wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefonicznie, e-mail itd.). Aby skorzystać z pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, należy umówić się telefonicznie w Wydziale Rozwoju Powiatu pod numerem telefonu +48 14 68 83 327 lub +48 571 356 913 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie). Istnieje również możliwość rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/malopolskie/tarnowski.


Punkt mieści się w budynku Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Pleśnej (za budynkiem Szkoły Podstawowej) i czynny jest trzy razy w tygodniu:

 • Poniedziałki od 16:00 do 20:00
 • Środy od 8:00 do 12:00
 • Piątki od 13:00 do 17:00

Kontakt telefoniczny jest możliwy pod nr 14 679 83 30 (w godzinach pracy Punktu).

Aplikacja do rejestracji osób uprawnionych

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do darmowej pomocy prawnej przysługuje osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Rejestracja telefoniczna – 14 68 83 327 (Starostwo Powiatowe w Tarnowie) lub 14 629 28 20 (Urząd Gminy Pleśna).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnione osoby będą mogły uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zgodnie z ustawą, podstawą do udzielenia nieodpłatnej porady prawnej będzie stanowiło okazanie przez uprawnioną osobę dokumentów potwierdzających prawo do darmowej porady tj.:

 • oryginału lub odpisu decyzji, nie starszej niż rok, o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej,
 • dowodu osobistego,
 • ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,
 • oświadczenia w przypadku gdy osoba uprawniona nie jest w stanie przedstawić stosownych dokumentów z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.