Informacja o zakazie spalania odpadów zielonych w przydomowych ogródkach

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pleśna (Uchwała Nr XVIII/137/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 roku) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Z obowiązku tego wynika zakaz spalania odpadów roślinnych, w tym skoszonej trawy, liści itp. Przypominamy, że osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie, na działce itd. może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł a w przypadku skierowania sprawy do sądu z grzywną w wysokości do 5 tys. zł. Oznacza to, że sprzątając swój ogród, nie można pozbyć się pozostałości roślinnych spalając je w ognisku. Palenie liści jest szkodliwe dla środowiska i powoduje wydzielanie się węglowodorów, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze. Cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizująco, podrażniają i uszkadzają płuca oraz tworzą w powietrzu szkodliwe substancje m.in. kwasy azotowe. Takie odpady nie powinny również trafiać do zwykłych pojemników na śmieci (na odpady mieszane).

Przepisy dodatkowo regulujące palenie ognisk znajdują się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r., Nr 109, poz. 719). Zgodnie z nim w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególności:

  • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),
  • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu (§ 4 ust. 1 pkt 6),
  • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych (§ 41 ust. 3),
  • wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu) w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów (§ 40 ust. 1).

Również art. 144 Kodeksu cywilnego, czyli tzw. przepis „prawa sąsiedzkiego”, nakazuje powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Ważnym sformułowaniem jest zwrot „ponad przeciętną miarę”. Naruszenie tej „przeciętnej miary”, a więc np. przedostanie się dymu pochodzącego z paleniska na działkę sąsiednią, zakłócające korzystanie z niej, może grozić nawet postępowaniem cywilnym przed sądem powszechnym.

Rozpalanie ogniska w pobliżu dróg publicznych może natomiast stworzyć zagrożenie w ruchu drogowym, za co grozi sankcja karna, najczęściej w postaci mandatu karnego, nakładanego na podstawie Kodeksu wykroczeń. Kodeks ten w art. 82 § 1 pkt 1 stanowi, że kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Odpadów organicznych można pozbyć się na trzy sposoby:

• poprzez kompostowanie,

• poprzez przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady ulegające biodegradacji w workach koloru brązowego. Worki należy wystawić w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy przy granicy działki od strony dojazdowej, a jeżeli jest ogrodzona to przy ogrodzeniu lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru do godziny 6.00 zgodnie z harmonogramem,

• odpadów zielonych można pozbyć się także poprzez dostarczenie ich na własny koszt do mobilnego punktu zbiórki odpadów w m. Pleśna otwartego raz w tygodniu w godzinach określonych w harmonogramie i tylko w obecności pracownika firmy odbierającej odpady.