Raport o stanie Gminy

Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie znowelizowanych zapisów ustawy o samorządzie gminnym, Wójt do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Zgodnie z art. 28 aa. Ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Poniżej znajdują się raporty o stanie Gminy Pleśna zatwierdzone przez Radę Gminy na poszczególne lata. Raporty są w postaci plików .PDF do pobrania. Zalecany program do odczytania Adobe Reader.

Raporty do pobrania:

Zdjęcie obiektu Relaks z lotu ptaka na tle błękitnego nieba