Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Drukowanie, PDF lub E-mail

Podstawowe informacje o bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Pleśna

Darmowa pomoc prawna na terenie gminy Pleśna realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkt mieści się w budynku Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Pleśnej (za budynkiem Szkoły Podstawowej) i czynny jest trzy razy w tygodniu:

  • Poniedziałki od 16:00 do 20:00
  • Piątki od 13:00 do 17:00 (w ramach dyżuru istnieje możliwość skorzystania dodatkowo z nieodpłatnej mediacji)

Kontakt telefoniczny jest możliwy pod nr 14 679 83 30 (w godzinach pracy Punktu).

Pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.Oświadczenie nie jest weryfikowane pod względem dochodów i wypełnia się go u osoby, która udziela pomocy prawnej.

Aby skorzystać z pomocy prawnej należy umówić się telefonicznie pod numerem telefonu +48 146883327 lub +48 571 356913 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefonicznie, e-mail itd.) proszone są o wcześniejszy kontakt celem rejestracji pod numerami telefonu podanymi powyżej.

Istnieje również możliwość samodzielnej rejestracji internetowej pod adresem https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski

Nie obowiązuje właściwość terytorialna według miejsca zamieszkania, każdy uprawiony mieszkaniec może uzyskać pomoc prawną w dowolnej wybranej przez siebie lokalizacji w Powiecie Tarnowskim.Wykaz wszystkich dyżurów oraz szczegółowe informacje na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Tarnowskim znajdują się na stronie https://poradyprawne.powiat.tarnow.pl

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informuję osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa. Mieszkańcy Powiatu Tarnowskiego mogą się z nią zapoznać na stronie https://poradyprawne.powiat.tarnow.pl

Logo - pomoc prawna porady obywatelskie - mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób ze szczególnymi potrzebami

Osoby, które z powodu niepełnosprawności lub trudności w komunikowaniu się i poruszaniu się nie mogą stawić się w punkcie osobiście – mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonu, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych). Mogą skorzystać z porady z udziałem tłumacza migowego. Link: https://np.ms.gov.pl/osoby-niepelnosprawne

Pomoc prawna w czasie epidemii COVID-19

W czasie zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja są udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. W sposób zdalny może być również przeprowadzona mediacja.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna w punkcie?

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej Prawnik w Punkcie:

  • wyjaśni obowiązujące przepisy prawa oraz poinformuje osobę o przysługujących jej prawach i spoczywających na niej obowiązkach,
  • wskaże sposób rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotuje projekt pisma, za wyjątkiem pism w sprawach toczących się w sądzie oraz w prokuraturze,
  • sporządzi wniosek do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych lub wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym,
  • poinformuje o kosztach i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy do sądu.

Poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności pomoc osobom zadłużonym, porady z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Doradca zaproponuje działania dostosowane indywidualnej sytuacji. Udzieli pomocy w sporządzeniu planu działania oraz w jego realizacji. Wskaże przysługujące prawa i obowiązki. Udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu.

Z nieodpłatnej mediacji można skorzystać w przypadku sporu i chęci polubownego jego załatwienia. Prawnik przekaże informacje czy mediacja znajdzie zastosowanie do danej sprawy, kiedy można przeprowadzić mediacje i co dzięki niej można zyskać. Przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji oraz projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej. Przeprowadzi mediację pomiędzy osobami fizycznymi, grupą osób lub instytucją. Pomoże w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody (porozumienia) zawartej przed mediatorem. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej

Infografika dotycząca darmowej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego
Infografika o darmowej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Tarnowskiego