Program wymiany kotłów

Drukowanie, PDF lub E-mail
Logo Fundusze Europejskie Programu Regionalnego
Logo Małopolska
Flaga Unia Europejska

Gmina Pleśna rozpoczyna realizację projektów związanych z wymianą starych niskosprawnych pieców na nowe kotły. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w ramach ww. projektów planuje się wymianę starych kotłów na 30 szt. pieców gazowych i 100 szt. pieców na paliwa stałe. Kwalifikacja mieszkańców do skorzystania z dotacji odbywała się na podstawie złożonych wstępnych deklaracji udziału w projekcie. Decydującym kryterium była kolejność wpływu deklaracji do Urzędu Gminy Pleśna. Audyty energetyczne są obecnie wykonywane u pierwszych 100 osób, które zgłosiły chęć wymiany pieca na kocioł na paliwa stałe/ biomasę i u pierwszych 30 osób, które zgłosiły chęć wymiany pieca na kocioł na paliwa gazowe. W przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej ze skorzystania z dotacji, do udziału w projekcie będzie kwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Informujemy również, że Zarząd Województwa Małopolskiego podniósł kwoty dofinansowania i jednocześnie zróżnicował je w zależności od mocy grzewczej kotła.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy wynikającej z wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynki i będzie odpowiednio wynosiło:

a) 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
b) 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
c) 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie,
d) 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie,

ale nie więcej niż 8 tys. zł.

Maksymalna wielkość dofinansowania na instalację wewnętrzną, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia grzewczego, będzie nadal wynosiła:

a) maksymalnie do 6 tys. zł (paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe) w przypadku budynku jednorodzinnego,
b) do wielokrotności 6 tys. zł (paliwa gazowe) i do 1 tys. zł (paliwa stałe) zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

O wszelkich sprawach związanych z podpisywaniem umów pomiędzy Gminą Pleśna a mieszkańcami oraz o możliwym terminie wymiany pieców będziemy informować na stronie internetowej Gminy Pleśna oraz telefonicznie.

Zwrot kosztów za zakupiony kocioł jest możliwy m.in. gdy:

  1. Budynek mieszkalny przeszedł pozytywnie ocenę energetyczną lub mieszkaniec zobowiąże się do wykonania prac termomodernizacyjnych w przypadku, gdy oceniany budynek nie spełnia przyjętego minimalnego standardu efektywności energetycznej budynku:
    Wartość wskaźnika EPH+W nie większa niż:
    – 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub
    – 135 kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych
    (EPH+W – nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).
  2. Zostanie podpisana umowa o dotację pomiędzy mieszkańcem, a gminą określająca szczegółowe warunki rozliczenia dotacji.

Informacje dodatkowe:

– Koszty zakupu nowego kotła/instalacji nie zostaną zwrócone, jeśli wymiana kotła nastąpi przed datą podpisania umowy mieszkańca z Gminą Pleśna.

– Moc projektowanego źródła ciepła zostaje określona w ocenie energetycznej budynku, a dofinansowanie przyznawane jest tylko i wyłącznie na moc określoną w ww. ocenie.

– Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej, jeżeli będzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zostaje również określone w ocenie energetycznej budynku.

– Dofinansowanie jest przyznawane tylko dla kotłów, które spełniają wymagania ekoprojektu (Ecodesign) w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185. W przypadku zakupu innych urządzeń grzewczych, refundacja kosztów nie będzie przyznana.

Mieszkańcy zamierzający wymienić kocioł w ramach projektu proszeni są o zapoznanie się z listą niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Prosimy o zapoznanie się z:

a) zapisami Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie likwidacji i wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na nowe źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe, biomasę i paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pleśna:

b) zapisami programu osłonowego, z którego będą mogły skorzystać osoby ponoszące zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych