Wywóz nieczystości ciekłych

Print Friendly, PDF & Email

Przepisy dotyczące postępowania ze ściekami

Obowiązki właścicieli budynków

W myśl art 5 ust 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519) każdy z mieszkańców jest zobowiązany do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W związku z powyższym, w dniu 20 lutego 2023 roku weszła w życie uchwała Rady Gminy Pleśna, w której określono zasady opróżniania bezodpływowych zbiorników wybieralnych. Zapis uchwały brzmi cyt.: „Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w sposób systematyczny, uwzględniający ograniczoną pojemność zbiorników bezodpływowych, w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikania nieczystości do gruntu, jednak nie rzadziej niż raz na rok”. Jest to najmniej restrykcyjny, dopuszczony przez prawo zapis.

Kontrolowanie przestrzegania przepisów

Zgodnie z art 6 ust. 5aa ww. ustawy mamy obowiązek przeprowadzenia kontroli postępowania ze ściekami bytowymi na nieruchomości, raz na dwa lata. Obecnie termin na przeprowadzenie takiej kontroli upływa w sierpniu 2024 roku.

Kontrole obejmowały będą m.in. następujący zakres informacji:

  • posiadanie umowy na opróżnianie zbiorników wybieralnych, zawartej z przedsiębiorcą, który świadczy taką usługę;
  • posiadanie faktur lub rachunków za opróżnianie zbiornika.

Przebieg kontroli udokumentowany zostanie protokołem.