Informacja o urzędzie w PJM

Print Friendly, PDF & Email

Urząd Gminy Pleśna jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Pleśna wykonuje swoje zadania w zakresie realizacji uchwał rady gminy i zadań gminy wynikających z przepisów prawa. Kierownikiem Urzędu jest Wójt. Siedzibą Urzędu jest Pleśna. Regulamin Organizacyjny przyjęty Zarządzeniem Wójta z dnia 3 stycznia 2017 r. określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres działania Urzędu. Urząd składa się z referatów, które realizują poszczególne zadania merytoryczne.

Czym zajmuje się Urząd? Urząd wykonuje różne zadania:

 • organizuje wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, referenda ogólnokrajowe oraz referenda gminne, a także wybory do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wybory sołtysów i ławników,
 • obsługuje Radę Gminy Pleśna,
 • wydaje dokumenty tożsamości,
 • prowadzi ewidencję ludności,
 • prowadzi ewidencję działalności gospodarczej,
 • zajmuje się ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem,
 • zajmuje się ochroną dóbr kultury,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
 • zajmuje się rolnictwem,
 • zajmuje się zarządzeniem kryzysowym,
 • realizuje budżet Gminy,
 • określa wysokość podatków lokalnych,
 • zajmuje się planowaniem przestrzennym,
 • zarządza mieniem komunalnym gminy,
 • prowadzi inwestycje i remonty,
 • buduje i remontuje drogi gminne,
 • zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska i ochrony przyrody,
 • prowadzi gospodarkę odpadami,
 • utrzymuje czystość i porządek,
 • prowadzi Urząd Stanu Cywilnego,
 • prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej i spraw wojskowych.

Urząd jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem jest miejsce postojowe dla osoby z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze budynku.

Kontakt z pracownikami Urzędu. Żeby załatwić sprawy w Urzędzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240,
 • przynieść pismo do sekretariatu Urzędu. Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty,
 • napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: gmina@plesna.pl
 • wysłać faks pod numer 14 679 89 47,
 • zadzwonić pod numer 14 679 81 70,
 • przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu. Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: w poniedziałki od 7:30 do 16:00; we wtorki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30; w piątki od 7:30 do 15:00.
 • Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z pracownikami za pośrednictwem tłumacza. Usługa jest całkowicie bezpłatna, dostępna przez cały czas pracy urzędu i nie wymaga wcześniejszego umawiania.

Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy Pleśna znajduje się pod adresem: www.plesna.pl. Podstawowe informacje dotyczące pracy Urzędu znajdziesz też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.