Wniosek o udostępnienie usługi

Print Friendly, PDF & Email

Wnioski do pobrania:

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

  • Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby towarzyszącej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.

  • Zadaniem osoby towarzyszącej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba towarzysząca nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo – migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

  • Z pomocy osoby towarzyszącej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

  • Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą wnioskować o przekazanie wymaganych druków i sposobu załatwienia sprawy w PJM, druku powiększonym, w języku łatwym do czytania i rozumienia (ETR) lub w innej dogodnej formie.

  • Urząd zapewnia osobie uprawnionej pomoc pracownika Urzędu posługującego się polskim językiem migowym (PJM). Usługa jest całkowicie bezpłatna dla osób głuchych, dostępna przez cały czas pracy Urzędu i nie wymaga wcześniejszego umawiania.

  • Jeżeli pomoc pracownika Urzędu posługującego się polskim językiem migowym może okazać się niewystarczająca, Wnioskodawca, o którym mowa w ust.1 składa wniosek o zapewnienie usługi tłumacza.

  • Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza SKOGN lub SJM zgłasza chęć skorzystania z usługi tłumacza telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, pisemnie: za pomocą faxu, poczty elektronicznej, wniosku o zapewnienie usługi tłumacza.

1. W celu skutecznej komunikacji z Urzędem, w szczególności osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

a) napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240,

b) wysłać e-mail na adres: gmina@plesna.pl,

c) przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (https://epuap.gov.pl/),

d) wysłać fax na numer: (14) 679 89 47,

e) skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: tel. (14) 679 81 70.

2. Wniosek o udostępnienie usługi składa się co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych.