Na zdjęciu widać dłoń trzymającą aparat fotograficzny oraz nazwę konkursu.

„Zachować w pamięci” – konkurs fotograficzny Centrum Kultury w Pleśnej

Print Friendly, PDF & Email
Centrum Kultury w Pleśnej zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Zachować w pamięci”. Wszelkie informacje na temat konkursu w poniższym regulaminie.
 
Regulamin Konkursu Fotograficznego „Zachować w pamięci”
 
I Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu fotograficznego „Zachować w pamięci” – zwanego dalej „Konkursem” jest Centrum Kultury w Pleśnej z siedzibą 33-171 Pleśna 240 – zwane dalej „Organizatorem”.
 
II Cel i tematyka Konkursu
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na obiekty historyczne znajdujące się na terenie naszej gminy, w szczególności cmentarze z okresu I wojny światowej. Pokazanie ich swoistego piękna, być może spojrzenia z innej, nieoczywistej perspektywy.
Konkurs ma stworzyć okazję do uchwycenia w kadrach obiektów historycznych, aby zachować ich wygląd dla potomnych.
 
III Czas trwania Konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 16 października 2023 do dnia 15 listopada 2023 roku. Uczestnictwo w Konkursie (nadsyłanie prac i formularza) można zgłaszać do 15 listopada 2023r.
 
IV Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby z dwóch kategorii wiekowych:
a) dzieci w wieku 11-15 lat (IV-VIII klasa szkoły podstawowej),
b) młodzież szkół średnich i dorośli, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu, a także członków ich rodzin (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo).
 
Do udziału w Konkursie niezbędne jest przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu), który znajduje się na stronie internetowej: www.plesna.pl do Organizatora wraz ze zdjęciami konkursowymi na adres e-mail: ckplesna@gmail.com oraz z zachowaniem wymogów wskazanych w punkcie V niniejszego regulaminu. Termin zgłaszania się do konkursu mija z dniem 15 listopada 2023r.

Formularz zgłoszeniowy Konkurs Foto Hist-1

 
V Zdjęcia konkursowe
a) do Konkursu mogą być zgłoszone zdjęcia, które w sposób oczywisty nawiązują do celu Konkursu, o którym mowa w punkcie II i zostały wykonane przez Uczestnika nie wcześniej niż na rok przed rozpoczęciem Konkursu,
b) uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie jedno zdjęcie, którego jest autorem oraz które nie było wcześniej publikowane i nie brało udziału w innym konkursie.
c) zdjęcia konkursowe należy przesłać wyłącznie w wersji cyfrowej w formacie „JPG” lub „PNG” w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB, lecz w rozdzielczości nie mniejszej niż 3000 px na dłuższym boku, na adres ckplesna@gmail.com,
d) zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej, odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne,
d) w e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się: formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu) oraz zdjęcie podpisane imieniem i nazwiskiem autora,
e) zdjęcia niespełniające powyższych wymagań nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom,
f) organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń internetowych, wykorzystywanych przez uczestników Konkursu.
 
VI Jury Konkursu
Fotografie zgłoszone do Konkursu zostaną poddane ocenie jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatora i podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.plesna.pl – po upływie terminu zgłaszania zdjęć do Konkursu.
Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora i będą niejawne. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. Opinie jury Konkursu o poszczególnych zdjęciach nie są udostępniane.
 
VII Rozstrzygnięcie oraz Laureaci Konkursu
a) wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie jury powołanego przez Organizatora, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
b) spośród nadesłanych prac jury wybierze trzy prace, przyznając: pierwsze, drugie i trzecie miejsce, w każdej z kategorii wiekowej.
c) dodatkowo jury wybierze prace wyróżnione. O ilości tych prac jury zadecyduje podczas obrad.
O decyzji jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i/lub drogą elektroniczną.
Decyzje jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.plesna.pl
 
VIII Nagrody
Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami okolicznościowymi.
Nagrody zapewnia Organizator.
Termin i miejsce ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród zostaną ustalone przez Organizatora i ogłoszone na stronie internetowej: www.plesna.pl.
 
IX Prawa autorskie
Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik:
1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich.
2. oświadcza, iż zdjęcia nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich,
3. udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie ze zdjęć na wszystkich polach eksploatacji w tym: w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania; wprowadzanie do pamięci komputera; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych); publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami.
Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnym profilu Organizatora oraz na stronie www.plesna.pl
 
X Dane osobowe
Z chwilą przesłania zdjęć do Organizatora Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu Fotograficznego jest Centrum Kultury w Pleśnej, z siedziba 33-171 Pleśna 240,
2. dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu,
3. podanie danych jest niezbędne do uczestniczenia w Konkursie,
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego Uczestnika oraz celów Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych Uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez uczestnika konkursu licencji. W/w dane będą także udostępniane w szczególności podmiotom związanym z Konkursem i jego tematyką, w szczególności w zakresie i celu związanym z realizacją Konkursu, i jego tematyką, a także prezentacją jego uczestników i laureatów oraz ich prac konkursowych.
 
XI Postanowienia końcowe
Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. Decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem Konkursu podejmuje Organizator. W sprawach nieuregulowanych regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.