Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Print Friendly, PDF & Email
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 jest podstawowym dokumentem operacyjnym służącym realizacji polityki rozwoju regionu. Łączy on w sobie założenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz potrzeby i aspiracje mieszkańców wynikające ze specyfiki i wewnętrznego potencjału Województwa Małopolskiego.

Celem głównym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel ten będzie osiągany w szczególności poprzez prokonkurencyjne inwestycje infrastrukturalne, rozwijanie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego oraz poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego.
Logo Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo Małopolska
Napis Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, obok flaga Unii Europejskiej

 

Beneficjent: Gmina Pleśna

Całkowity koszt projektu: 4 324 581,39 PLN

Kwota dofinansowania: 3 020 052,97 PLN

Termin realizacji projektu: kwiecień 2009 r. – październik 2010 r.

Projekt „Odnowa centrum wsi Pleśna” zakłada kompleksową renowację istniejących w ścisłym centrum budynków oraz funkcjonalne zagospodarowanie terenu. Zasadniczy trzon działań projektu stanowią prace remontowo-budowlane w centrum wsi, które obejmą:

 1. Modernizację infrastruktury technicznej.
  Modernizacja zakładać będzie przebudowę linii technicznych i elektroenergetycznych oraz kanalizacji deszczowej.
 2. Ukształtowanie terenu wokół budynków Domu Kultury, Urzędu Gminy, OSP oraz pomnika.
  W celu zagospodarowania ww. terenu zostanie przebudowany plac przy budynku OSP oraz za UG wraz z prowadzącymi do nich drogami. Uporządkowanie terenu pozwoli na wykonanie drogi do OSP i placu manewrowego przy OSP. Obszar wyłożony zostanie kostką brukową. Uporządkowane zostaną tereny zielone. Wokół pomnika wykonane zostaną chodniki o kolistych kształtach. Przy budynku UG i Domu Kultury w miejscu po zlikwidowanym parkingu zaplanowano dwupoziomowy plac z ozdobnymi schodami, klombem i fontanną. Poniżej placu od strony drogi przewidziano niewielki parking.
 3. Zaplanowanie dodatkowych parkingów.
  W związku z likwidacją parkingu przy UG zaszła konieczność zaplanowania nowych miejsc parkingowych. W tym celu wykorzystano część wolnej powierzchni działki gminnej od strony płn. Projekt zakłada również przebudowę placu na zapleczu UG.
 4. Uporządkowanie terenu wokół Szkoły Podst., Gimnazjum i Hali sportowej.
  Wykonane zostaną place przedwejściowe z kostki brukowej z charakterystycznymi dla całego centrum kolorowymi okręgami. Po stronie wsch. zaplanowano wykorzystać wolną powierzchnię i nadać jej funkcję rekreacyjno sportową – wielofunkcyjne boisko. Przy szkole od strony płd. Oraz pod częścią Hali sportowej wykonana zostanie droga przeciwpożarowa oraz plac nawrotowy dla gimbusów. Przebudowane zostanie ogrodzenie wokół szkoły oraz umocniona skarpa przy Hali.
 5. Zorganizowanie komunikacji kołowej i pieszej dla centrum.
  Wykonane zostaną ciągi komunikacyjne łączące budynki oraz place przedwejściowe. Przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowania w centrum.
 6. Wybudowanie chodnika i zmodernizowanie drogi łączącej centrum wsi z boiskiem zaplanowanym w ramach programu „ORLIK”.
  Połączenie drogą ulokowanego w pobliżu centrum  boiska ORLIK z ciągami komunikacyjnymi w ścisłym centrum.
 7. Wykonanie elementów małej architektury i oświetlenia.
  Wykonane zostaną liczne murki oporowe, ławki parkowe i latarnie z kulistymi lampami. Odnowienia i starannego wykończenia wymagają również istniejące schodki i balustrady.
 8. Uporządkowanie zieleni.
  W obrębie centrum istnieje bogaty drzewostan, który wymaga uporządkowania. Niektóre drzewa zostaną usunięte a w ich miejsce posadzone nowe krzewy i drzewka podnosząc w ten sposób walor otoczenia.
 9. Odnowienie budynków Centrum Kultury i Szkoły Podst.
  W Domu Kultury odnowiona zostanie elewacja oraz stolarka zew. Natomiast w Szkole Podst. projekt zakłada wykonanie elewacji oraz przebudowę jej poddasza i dachu.

Galerie:

Centrum wsi Pleśna przed odnową:

Centrum wsi Pleśna po odnowie:

Całkowita wartość projektu: 2 812 935,76 zł 

Wnioskowane dofinansowanie: 1 168 121,67 zł

Wkład własny: 1 644 814,09 zł

Termin realizacji projektu: 1.04.2011-31.12.2012

Przedsięwzięcie obejmuje budowę wodociągu o długości 8,2954 km wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6,4625 km wraz z przyłączami i przepompowniami oraz budowę hydroforni w miejscowości Szczepanowice.

Sieć wodociągowa wykonana zostanie z rur PE, PE HD, Dn225, Dn160, Dn110, Dn90 na dopuszczalne ciśnienie 1,6Mpa (PN16). Będzie ona stanowić przedłużenie istniejącej magistrali. Część wschodnia i zachodnia Szczepanowic będzie posiadała odrębne wodociągi rozdzielcze pracujące w różnych ciśnieniach. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE Dn40 PN1.0Mpa dla wszystkich zainteresowanych podłączeniem do systemu. Sieć kanalizacyjna zaprojektowana jest dla odprowadzania wyłącznie ścieków sanitarnych. Pagórkowate ukształtowanie terenu wymusza zastosowanie sieci kanalizacyjnej w systemie mieszanym tj. grawitacyjno – ciśnieniowym. Rurociągi grawitacyjne wykonane będą z rur PCV dn 110, PCV 200, PCV 250 i PCV 160, a przyłącza kanalizacyjne z rur PCV 160. Z kolei rurociągi tłoczne z rur PE dn 63 i PE dn 50.

Wybrane rozwiązania stanowią najlepszy dostępny wariant inwestycyjny, ponieważ nie ma możliwości budowy indywidualnych studni głębinowych dot. zaopatrzenia w wodę. Przyjęty Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyklucza budowę takich oczyszczalni na terenach, do których może być doprowadzona sieć kanalizacyjna. Stąd wybrany wariant stanowi optymalne rozwiązanie w zakresie gospodarki komunalnej we wsi Szczepanowice.

Sieć kanalizacji zostanie włączona do istniejącego kolektora Fi 200 zlokalizowanego w pobliżu miejscowości Szczepanowice – w Rzuchowej, stąd odbiorcą ścieków będzie oczyszczalnia w tej miejscowości. Natomiast oczyszczone zasoby powędrują do rzeki Biała Tarnowska.

W ramach wyboru rozwiązań technologicznych zachowana zostanie neutralność, co oznacza, że nie będą faworyzowane żadne konkretne technologie. Realizacja inwestycji pozwoli rozwiązać problemy Gminy Pleśna w zakresie infrastruktury wodno – ściekowej, a także wywiązać się ze zobowiązań narzuconych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Aglomeracja Pleśna powołana została na mocy Rozporządzenia nr 28/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pleśna, o równoważnej liczbie mieszkańców 11945 obejmując tereny obsługiwane przez zbiorczą sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci, wraz z trzema oczyszczalniami ścieków: Rzuchowa o przepustowości 600 m3/dobę, oraz projektowanymi: Lichwin o przepustowości 350 m3/dobę oraz Janowice o przepustowości 400 m3/dobę. Aglomeracja Pleśna [PLMP084] umieszczona jest w Załączniku nr 1 AKPOŚK 2009 na pozycji 583.

Budowa sieci w Szczepanowicach przyczynia się do ochrony zasobów wodnych rzeki Dunajec oraz ujęć wody w Łukanowicach i Zbylitowskiej Górze, a ponadto sprzyja ochronie Obszaru Krajobrazu Chronionego Pogórza Ciężkowickiego.

Galeria:

no images were found

Całkowita wartość projektu: 691 614,76 zł

Wartość dofinansowania: 587 872,55 zł

Wkład własny: 103 742,21 zł

Termin realizacji projektu: 19.02.2013-28.02.2015  

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Pleśna celem poprawy jakości życia mieszkańców. Projekt obejmuje zakresem budowę oświetlenia ulicznego solarnego w czterech miejscowościach Gminy Pleśna (Lichwin, Pleśna, Szczepanowice, Rzuchowa):

 1. w Lichwinie, wzdłuż drogi powiatowej Lubinka-Tuchów;
 2. w Pleśnej, wzdłuż drogi gminnej Pleśna-Gądówka i Pleśna-Szczepanowice oraz na osiedlu domów jednorodzinnych w Pleśnej;
 3. w Rzuchowej na osiedlu domów jednorodzinnych. 

Na każdym z ww. odcinków zamontowana zostanie następująca liczba lamp solarnych:

 1. 4 lampy wzdłuż drogi w miejscowości Lichwin,
 2. 24 lampy – wzdłuż drogi w miejscowości Pleśna i Szczepanowice,
 3. 18 lamp – na osiedlu w miejscowości Pleśna,
 4. 30 lamp – na osiedlu w miejscowości Rzuchowa.

Łącznie zaplanowano montaż 76 lamp. W każdym z wytypowanych odcinków zaplanowano budowę oświetlenia w postaci stanowisk słupowych (latarnie oraz fundamenty) oraz uziemienia słupów.

Galerie:

Podpisanie umowy:

no images were found