Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Drukowanie, PDF lub E-mail

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Logo Infrastruktura i środowisko - Narodowa strategia spójności
Napis Unia Europejska Fundusz Spójności, obok Flaga Unii Europejskiej

 

Opis: Plan Gospodarki niskoemisyjnej uwzględniać będzie inwestycje i przedsięwzięcia redukujące emisję gazów cieplarnianych, zwiększające udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, redukujące zużycie energii finalnej oraz poprawiające jakość powietrza na obszarach, gdzie odnotowuje się przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

Projekt przewiduje opracowanie bazy inwentaryzacji CO2 oraz planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN), przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz szkolenie pracowników Urzędu Gminy Pleśna w zakresie tworzenia PGN. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przyjęta do realizacji poprzez uchwałę Rady Gminy Pleśna (wpisanie zadań w nim zawartych do Wieloletniej Prognozy Finansowej). Dokument będzie potrzebny przy ubieganiu się o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020.

Okres realizacji: 2014-2015

Wartość projektu: 18 400,00 zł

Dofinansowanie: 15 640,00 zł

Źródło dofinansowania: Fundusz Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013)