Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Print Friendly, PDF & Email

Narzędziem rozwoju obszarów wiejskich w UE jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) stanowiący drugi filar wspólnej polityki rolnej. Program realizowany jest w ramach Wieloletnich Ram Finansowych i umożliwia władzom krajowym, regionalnym i lokalnym opracowanie własnych wieloletnich programów rozwoju obszarów wiejskich. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i funduszy regionalnych lub krajowych.

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Opis: W ramach operacji na boiskach przy Szkole Podstawowej w Janowicach i Szkole Podstawowej w Szczepanowicach zrealizowano prace budowlane składające się z: robót przygotowawczych, wykonania mini boiska do piłki nożnej, wykonania ławek dla widzów, robót ziemnych i wykończeniowych, drenażu, odprowadzenia wód z drenażu, postawienia bramek. Wokół obu boisk wykonano ogrodzenia. Odnowione obiekty będą powszechnie dostępne dla społeczności lokalnej.

Cel operacji: Działanie wpłynie na podniesienie standardu życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez odnowienie istniejącej infrastruktury sportowej. Umożliwi promocję aktywnego spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców, poprawi atrakcyjność miejscowości, w których zostaną odnowione boiska.

Okres realizacji: 27.11.2009-08.09.2010

Wartość projektu: 326 354,98 zł

Dofinansowanie: 199 825 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”)

Galerie:

Boisko w Szczepanowicach w trakcie prac:

Boisko w Szczepanowicach po wykonaniu prac:


Boisko w Janowicach przed wykonaniem prac:

Boisko w Janowicach w trakcie prac:


Boisko w Janowicach po wykonaniu prac:

Opis: W ramach operacji na boisku przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Szczepanowskiej zrealizowano prace budowlane składające się z: robót przygotowawczych, wykonania mini boiska do piłki nożnej, wykonania ławek dla widzów, robót ziemnych i wykończeniowych, drenażu, odprowadzenia wód z drenażu, postawienia bramek. Wokół boiska wykonano także ogrodzenie. Odnowiony obiekt będzie powszechnie dostępny dla społeczności lokalnej.

Celem projektu jest poprawa  infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez odnowę boiska sportowego. Projekt przyczyni się do rozbudowy i poprawy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie LSR oraz  do zwiększenia oferty turystycznej  miejscowości Dąbrówka Szczepanowska oraz obszaru LGD Dunajec-Biała, przez co wpłynie na wzrost  jej atrakcyjności dla turystów i mieszkańców.

Okres realizacji: 24.11.2010-30.09.2011

Wartość projektu: 112 360,07 zł

Dofinansowanie: 61 215,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”- oś LEADER)

Galerie:

Boisko w Dąbrówce Szczepanowskiej przed wykonaniem prac:

Boisko w Dąbrówce Szczepanowskiej w trakcie prac:


Boisko w Dąbrówce Szczepanowskiej po wykonaniu prac:


Opis: W miejscowościach Lichwin, Łowczówek, Janowice, Szczepanowice, Rzuchowa, Dąbrówka Szczepanowska i Lubinka ustawione zostały nowe tablice turystyczne, na których znajduje się krótki opis historii danej miejscowości, wykaz miejsc wartych odwiedzenia, zdjęcia obrazujące daną miejscowość oraz mapy gminy i obszaru LGD Dunajec Biała (teren obejmuje gminy Ciężkowice, Wojnicz, Pleśna i Zakliczyn) z zaznaczonymi gospodarstwami agroturystycznymi.

Okres realizacji: 19.01.2010-30.05.2011

Wartość projektu: 17 357,12 zł

Dofinansowanie: 9 879,80 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-małe projekty”- oś LEADER)

Opis: W miejscowościach Lichwin, Łowczówek, Janowice, Szczepanowice, Rzuchowa, Dąbrówka Szczepanowska i Lubinka ustawione zostały nowe tablice turystyczne, na których znajduje się krótki opis historii danej miejscowości, wykaz miejsc wartych odwiedzenia, zdjęcia obrazujące daną miejscowość oraz mapy gminy i obszaru LGD Dunajec Biała (teren obejmuje gminy Ciężkowice, Wojnicz, Pleśna i Zakliczyn) z zaznaczonymi gospodarstwami agroturystycznymi.

Okres realizacji: 19.01.2010-30.05.2011

Wartość projektu: 17 357,12 zł

Dofinansowanie: 9 879,80 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-małe projekty”- oś LEADER)

Galeria:

Opis: Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi Rzuchowa poprzez utworzenie estetycznego i funkcjonalnego centrum  miejscowości, będącym miejscem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia ich potrzeb. Projekt przewiduje remont, wymianę i utwardzenie nawierzchni istniejącego placu parkingowo-gospodarczego, wymianę i utwardzenie nawierzchni istniejącego traktu pieszego-ułożenie chodnika wzdłuż istniejącego rowu przylegającego do drogi powiatowej, remont i wymianę nawierzchni drogi gminnej, wykonanie palisady, wykonanie odwodnienia w postaci systemu kanalizacji deszczowej. Wykonane zostanie także oświetlenie w postaci lamp solarnych. Centrum wyposażone zostanie  w elementy małej architektury – słup ogłoszeniowy, ławeczki wypoczynkowe, kosze na śmieci. Planuje się także posadzenie drzew liściastych i drzew iglastych.

Okres realizacji: lata 2012-2013

Wartość projektu: 393 007,06 zł

Dofinansowanie: 193 480,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”)

Galeria:

Centrum Rzuchowej przed odnową:

Centrum Rzuchowej po odnowie:


Opis: Projekt ma na celu kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej zmierzające do poprawy warunków środowiskowych poprzez wykorzystanie w otoczeniu  publicznym elementów wykorzystujących źródła energii odnawialnej. Projekt przewiduje wykonanie drogi dojazdowej prowadzącej na parking o nawierzchni bitumicznej, remont dwóch zjazdów publicznych, chodników dla pieszych, placu z 39 miejscami postojowymi (w tym dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych), wykonanie palisady, wykonanie odwodnienia w postaci ścieków z kostki brukowej oraz systemu kanalizacji deszczowej. Wykonane zostanie także oświetlenie w postaci lamp solarnych. Centrum wyposażone zostanie w elementy małej architektury – słup ogłoszeniowy, ławeczki wypoczynkowe, kosze na śmieci. Planuje się także posadzenie drzew liściastych, drzew iglastych oraz krzewów.

Okres realizacji: lata 2012-2013

Wartość projektu: 598 232,33 zł

Dofinansowanie: 250 000,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”- oś LEADER)

Galeria:

Centrum Świebodzina po odnowie:

Opis: celem projektu jest promowanie terenu LGD Dunajec-Biała poprzez wykonanie pamiątki charakterystycznej dla regionu i udział w targach turystycznych. W ramach projektu wykonana zostanie pamiątka promująca region LGD „Dunajec-Biała” oraz smycze z logotypami Unii Europejskiej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i LGD „Dunajec-Biała”. Planowany jest także wyjazd na targi turystyczne do Gdyni, który ma na celu przybliżenie osobom spoza terenu LGD informacji o atrakcjach lokalnych i tym samym zachęcenie do odwiedzenia terenu LGD (wpływ na rozwój turystyki). Na targach prezentowana będzie  lokalna twórczość. Zakładanym rezultatem projektu jest zwiększenie liczby turystów odwiedzających LGD.

Okres realizacji: 2011-2012

Wartość projektu: 7586,68 zł

Dofinansowanie: 4 639,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju-małe projekty”- oś LEADER)

Galeria:

Opis: Projekt dotyczył remontu z wymianą nawierzchni istniejącego wjazdu oraz placu gospodarczo-parkingowego, remontu istniejących chodników przy budynku świetlicy z wymianą podbudowy, wykonania nowych chodników przy świetlicy, remontu istniejącego systemu odwodnienia z terenu przy świetlicy (elementy istniejącej kanalizacji opadowo-deszczowej), przebudowy i rozbudowy istniejącego układu o dodatkowe elementy odwodnienia oraz wykonania oświetlenia zewnętrznego na budynku świetlicy.

Okres realizacji: 2011 rok

Wartość projektu: 177 075,34 zł

Dofinansowanie: 60 356,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”- oś LEADER)

Galeria:

Teren przy świetlicy przed budową infrastruktury:

Teren przy świetlicy po budowie infrastruktury:


Opis: Projekt ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców wsi Janowice poprzez przebudowę bezpośredniego otoczenia Domu Ludowego. Projekt przewiduje: budowę wewnętrznych dróg dojazdowych i parkingu dla samochodów osobowych (32 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), przebudowę jednego zjazdu z drogi powiatowej, wykonanie kanalizacji deszczowej mającej za zadanie odprowadzenie wód opadowych do odbiornika, przebudowę przepustu pod drogą powiatową, przełożenie istniejącego rowu odwadniającego na odcinku od przepustu pod drogą powiatową do potoku Lubinka, budowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej) parkingu dla samochodów osobowych i dróg wewnętrznych, budowę chodnika dla pieszych, wymianę nawierzchni bitumicznej na brukową przed budynkiem Domu Ludowego, budowę przepustu pod drogą powiatową, umocnienie rowu przydrożnego w rejonie wlotu przepustu. Wykonane zostanie także oświetlenie.

Okres realizacji: lata 2012-2013

Wartość projektu: 496 453,96 zł

Dofinansowanie: 265 046,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”)

Galerie:

Centrum Janowic przed wykonaniem prac:

Centrum Janowic po wykonaniu prac: