Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Print Friendly, PDF & Email

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) dąży do poprawy polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki. Dotacje unijne pozwalają na wzmocnienie szkolnictwa wyższego w takich aspektach, jak potrzeba rozwoju, promocja innowacji społecznych i współpraca ponadnarodowa.

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczpospolitej Polskiej
Flaga Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny

Opis: Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie dostępności do usług publicznych realizowanych przez Gminę Pleśna.

W ramach projektu wykonane będą następujące zadania:

1) W ramach zapewnienia dostępności architektonicznej:

 • zakup i montaż windy,
 • zakup urządzeń do ewakuacji osób z niepełnosprawnością,
 • zakup i montaż ławki ze składanymi siedziskami,
 • wykonanie i montaż tabliczek przy drzwiach z numerami pokoi w formie wypukłej i w alfabecie brajla,
 • wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w formie wizualnej i dotykowej,

2) W ramach zapewnienia dostępności cyfrowej:

 • wykonanie strony internetowej zgodnej z wymogami wcag 2.1,
 • usługi doradcze w zakresie dostępności,

3) W ramach zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • tłumaczenie procedur i wniosków o zapewnienie dostępności na Polski Język Migowy,
 • zapewnienia tłumacza Polskiego Języka Migowego,
 • zakup urządzeń ułatwiających czytanie (lupy),
 • zakup testerów do pętli indukcyjnych.

Okres realizacji: 1.07.2022-30.06.2023

Wartość projektu: 301 862,01 zł

Dofinansowanie: 250 000,00 zł

Źródło dofinansowania:  Europejski Fundusz Społeczny; przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu grantowego „Dostępny Samorząd- granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Opis: Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności świadczenia usług dziedzinowych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 9 jednostkach samorządu terytorialnego województwa Małopolskiego.

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin. W ramach zaplanowanych działań znajdują się:

 • wykonanie aktualnej ortofotomapy do weryfikacji granic mienia gminnego z ewidencji gruntów i budynków z rzeczywistym ich przebiegiem, informacji i deklaracji podatkowych składanych przez podatników (np. sprawdzenie ilości i rodzaju budynków),
 • podatek od środków transportowych wraz z narzędziem pozwalającym na automatyzację wymiany danych pomiędzy ewidencją pojazdów prowadzoną przez Starostowo Powiatowe w Tarnowie a programem podatkowym od środków transportu w Urzędzie – licencja,
 • podatek od środków transportowych – wdrożenie,
 • podniesienie dojrzałości istniejących eUsług (z zakresu podatków i opłat) elektronicznych w JST na platformie ePUAP do poziomu 5 – personalizacja,
 • przygotowanie i uruchomienie usług elektronicznych na ePUAP (eUsług) w tym: opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych, przekazanie do publikacji w CRD, budowa formularza na podstawie opublikowanego w CRD wzoru, przygotowanie opisu usługi, przygotowanie karty usługi (z zakresu podatków i opłat lokalnych) na 5 poziomie dojrzałości,
 • modernizacja systemów dziedzinowych (podatki i opłaty lokalne) poprzez integrację z Systemem Obiegu Dokumentów,
 • zakup systemu informacji prawnej z obszaru podatków oraz nieruchomości,
 • zakup oprogramowania do tworzenia automatycznych kopii zapasowych danych podatkowych,
 • opracowanie procedury elektronicznej wymiany dokumentacji pomiędzy JST,  a podatnikiem/przedsiębiorcą (A2B) w zakresie podatku od nieruchomości,
 • opracowanie procedury elektronicznej wymiany dokumentacji pomiędzy JST, a podatnikiem/przedsiębiorcą (A2B) w zakresie opłat z tytułu najmów i dzierżaw mienia gminnego,
 • opracowanie i uruchomienie rejestrów w EZD wraz z ich automatyczną publikacją w BIP,
 • opracowanie procedury dotyczącej usprawnienia dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy.

Okres realizacji: 1.09.2016-31.08.2018

Wartość projektu: 1 799 239,72 zł

Dofinansowanie: 1 516 399,23 zł

Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)

Logo Dostępność PlusOpis: Projekt ma na celu wsparcie 36 JST w spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie poradnika dla JST dot. dostępności. Samorządy otrzymają m.in. nieodpłatne szkolenia oraz doradztwo dotyczące poprawy dostępności urzędu (brak wkładu własnego).

Zakres wsparcia:

 1. Szkolenia dla koordynatorów dostępności.
 2. Szkolenia z zakresu obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.
 3. Szkolenia z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
 4. Audyty dostępności urzędów.
 5. Doradztwo indywidualne.
 6. Pomoc w dostosowaniu procedur w urzędzie i wprowadzenie racjonalnych usprawnień.

Samorządy zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zobowiązane są do:

 1. Wyznaczenia koordynatora/ów dostępności w urzędzie.
 2. Zaangażowania pracowników urzędu – w tym koordynatora/ów dostępności – w proces szkoleniowy oraz doradztwo, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 3. Przeprowadzenia przeglądu procedur z zakresu polityki kadrowej wobec osób z niepełnosprawnością, dostępności obsługi klienta oraz wdrożenia uzgodnionych rekomendacji w urzędzie.
 4. Przeprowadzenia monitoringu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej urzędu i wdrożenia uzgodnionych rekomendacji w zakresie procedur w urzędzie.

Okres realizacji: 2020-2021

Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)