Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Print Friendly, PDF & Email

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Flaga Unii Europejskiej
Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Przedmiotem operacji jest budowa układu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem na istniejącym osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Rzuchowa. Niniejszy projekt kompleksowo obejmuje następujący zakres robót:

– budowa układu komunikacyjnego składającego się z trzech ciągów pieszojezdnych zapewniających dojazd i dojście do posesji, zintegrowanego z istniejącym układem dróg gminnych,
– budowa odwodnienia (kanalizacji deszczowej) całości układu komunikacyjnego,
– przebudowa istniejącej nawierzchni utwardzonej na nawierzchnię bitumiczną oraz odtworzenie i uzupełnienie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej prowadzącej w kierunku rzeki Biała Tarnowska.

Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców poprzez podniesienie parametrów technicznych drogi w miejscowości Rzuchowa.

Efektem projektu będzie wykonanie układu komunikacyjnego na długości 1 341 km oraz kanalizacji deszczowej.

Okres realizacji: 28.10.2016-31.12.2017

Wartość projektu: 1 784 667,45 zł

Dofinansowanie: 1 135 583,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Przedmiotem operacji jest realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Gminy Pleśna  położonych poza terenem aglomeracji:

a) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Janowice o długości ok. 3 994,50 m

b) rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczepanowice o długości ok.  2 102,80 m

c) budowa hydroforni sieciowej w miejscowości Szczepanowice

d) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Szczepanowice o długości ok. 572,10 m

e) budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią, rurociągami tłocznymi i zasilaniem elektrycznym, przyłączami w m. Szczepanowice o długości ok. 657,70 m

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Efektem projektu będzie rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku  6,251 km i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 1,820 km.

Okres realizacji: 2017-2019

Wartość projektu: 1 952 254,14  zł

Dofinansowanie: 1 009 238,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Przedmiotem operacji jest realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Gminy Pleśna  położonych poza terenem aglomeracji:

a) budowa sieci wodociągowej PE 160 w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska o długości ok. 4 879,50 m,

b) budowa sieci wodociągowej PE 110 wraz z przyłączami w miejscowości Lichwin-Stadniczówka o długości ok. 2 330,50 m,

c) budowa sieci kanalizacji bytowej wraz z budową oczyszczalni ścieków w Janowicach o długości ok. 497,50 m.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Pleśna poprzez rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku  7,210  km, budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 0,457 km i budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowice.

Efektem projektu będzie rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku  7,210  km, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 0,457 km i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Janowice.

Okres realizacji: 2017-2019

Wartość projektu: 1 672 632,96 zł

Dofinansowanie: 850 882,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Celem poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Pleśna poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Szczepanowicach i sieci wodociągowej w Lichwinie.

W ramach operacji wykonane zostaną dwa zadania:

  1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lichwin (Zagórze) – 1 652,30 mb.
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice – 4 582,10 mb (w tym kwalifikowalny odcinek to 4 475,2 mb).

Efektem operacji będzie rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 4,475 km i rozbudowa sieci wodociągowej o 1,652 km.

Okres realizacji: 2023-2024

Wartość projektu: 3 911 349,740 zł

Dofinansowanie: 2 976 729 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Przedmiotem operacji jest budowa placu targowego w centrum miejscowości Pleśna. Projekt przewiduje budowę pomieszczenia gospodarczego z toaletami, zadaszenie części placu, montaż oświetlenia fotowoltaicznego.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez budowę targowiska w miejscowości Pleśna.

Efektem projektu będzie budowa targowiska.

Okres realizacji: 2017-2019

Wartość projektu: 1 929 540,54 zł

Dofinansowanie:  998 184,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Przedmiotem operacji jest realizacja trzech zadań związanych z odnowami centrów miejscowości:

  1. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stanowiącej otwartą strefę aktywności w miejscowości Świebodzin,
  2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rychwałdzie (m.in. parking, siłownia zewnętrzna, altana, powierzchnia wielofunkcyjna,
  3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Szczepanowicach (m.in. siłownia zewnętrzna). 

Celem projektu jest zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu i kształtowanie miejsc o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowościach Rychwałd, Świebodzin i Szczepanowice.

Efektem projektu będzie odnowa dwóch centrów miejscowości i budowa siłowni zewnętrznej z placem wypoczynkowym.

Okres realizacji: 2019-2020

Wartość projektu: 1 065 771,31 zł

Dofinansowanie:  677 003,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (operacje typu 7.4.1.2 „Kształtowanie przestrzeni publicznej”).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: W ramach operacji planowana jest realizacja dwóch zadań:

a) rozbudowa infrastruktury sportowej na kompleksie Orlik w Pleśnej (nawierzchnia i wyposażenie boiska, ogrodzenie, mała architektura),
b) przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach (nawierzchnia bieżni, trybuna, ogrodzenie, oświetlenie, miejsca postojowe).

Infrastruktura będzie obiektem  przeznaczonym dla lokalnej społeczności do prowadzenia różnych form aktywnego wypoczynku (np. organizacja festynów).  W wyniku realizacji operacji, w okresie 12 miesięcy 2 obiekty rekreacyjne na terenie LGD zostaną zmodernizowane, co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD i zwiększy dostępność do tych obiektów dla mieszkańców. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności terenu LGD Dunajec-Biała poprzez rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Pleśna i Janowice. Cel zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Efektem projektu będą dwa zmodernizowane miejsca ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru.

Okres realizacji: 2019-2020

Wartość projektu: 390 424,04 zł

Dofinansowanie:  203 073,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

                                                                             Logo Leader  Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: W ramach projektu powstanie nowa infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – altana wyposażona w grill oraz ławeczki. Altana zostanie umiejscowiona w pobliżu placu zabaw, ścieżki rowerowej, boiska piłkarskiego i będzie dopełnieniem infrastruktury dedykowanej osobom aktywnie spędzającym czas.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej terenu LGD Dunajec-Biała poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Szczepanowice.

Efektem projektu będzie altana w miejscowości Szczepanowice.

Okres realizacji: 2020

Wartość projektu: 36 231,43 zł

Dofinansowanie: 19 911,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Pleśna poprzez rozbudowę sieci kanalizacji bytowej w miejscowości Janowice.

Efektem projektu będzie rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 0,397 km.

Okres realizacji: 2020-2021

Wartość projektu: 276 000 zł

Dofinansowanie: 137 920 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Opis: Przedmiotem operacji jest przebudowa dwóch dróg:

  • drogi gminnej K200104 „Łowczówek – w kierunku stacji PKP”,
  • drogi gminnej nr K200052 Lichwin-Przez Wieś wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz chodnika dla pieszych.

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez podniesienie parametrów technicznych dróg w miejscowościach Łowczówek i Lichwin. Zakres operacji zostanie wykonany zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w umowie o przyznanie pomocy.

Efektem projektu będzie przebudowa dróg gminnych o długości 0,578 km.

Okres realizacji: 14.07.2023-30.09.2024

Wartość projektu: 1 158 224,76  zł

Dofinansowanie: 645 730,00 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, typ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych)