Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Print Friendly, PDF & Email

Regionalny Program Województwa Małopolskiego 2014-2020

Program składa się z 16 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. W ramach RPO przewiduje się zastosowanie trzech typów instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowanej inwestycji terytorialnej, subregionalnego programu rozwoju, programów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) stosuje się od dnia notyfikacji decyzją wykonawczą Komisji nr C(2015) 888 z dnia 12 lutego 2015 r. przyjmującej niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu małopolskiego w Polsce CCI 2014PL16M2OP006, tj. od dnia 23 lutego 2015 r.

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
Flaga Rzeczpospolitej Polskiej
Logo Małopolska - Województwo Małopolskie
Flaga Unia Europejska

Opis: Projekt obejmuje modernizację energetyczną dwóch budynków użyteczności publicznej z gminy Pleśna.

 1. Termomodernizację energetyczną budynku Urzędu Gminy Pleśna: modernizację instalacji c.o. i CWU, modernizację oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachu sąsiedniego budynku- Centrum Kultury w Pleśnej), docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę okien dachowych, prace w kotłowni, docieplenie kominów.
 2. Modernizację energetyczną budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie: modernizację instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy, docieplenie ścian przylegających do gruntu, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją szkoła, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją sala, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie kominów.

Cele bezpośrednie projektu:

 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Pleśna.
 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pleśna.

Okres realizacji: 20.01.2023-29.12.2023

Wartość projektu: 2 470 731,45 zł

Dofinansowanie: 1 830 161,97 zł (90 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- spr )

  

Opis: Przedmiotem projektu jest doposażenie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna, w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauki zdalnej. W ramach projektu zakupione zostaną następujące urządzenia:

 • laptopy,
 • oprogramowanie,
 • komputery stacjonarne,
 • monitory interaktywne,
 • tablety,
 • projektory multimedialne,
 • inne niezbędne urządzenia peryferyjne i akcesoria umożliwiające pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Okres realizacji: lata 2022-2023

Wartość projektu: 73 363,17 zł

Dofinansowanie: 73 363,17 zł

Źródło dofinansowania: 10 Oś priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, w ramach Projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis: Przedmiotem projektu jest prowadzenie zajęć dydaktycznych mających na celu wzmocnienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia:

 1. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej:
  a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy 1-3 i klasy 8,
  b) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy 1-3 i klasy 8,
  c) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego – klasy 8,
  d) Koło z języka angielskiego – klasy 8.
 2. Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie:
  a) Zajęcia wyrównawcze – zajęcia zintegrowane w klasach 1-3,
  b) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego klasa 8,
  c) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasa 8,
  d) Zajęcia wyrównawcze z geografii klasy 7 i 8.
 3. Szkoła Podstawowa w Janowicach:
  a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy 4-5 i klasy 7-8,
  b) Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasy 2-3,
  c) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy 2-3,
  d) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasy 2-3,
  e) Koło zainteresowań plastyczno-medialne,
  f) Koło zainteresowań z języka angielskiego.
 4. Szkoła Podstawowa im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie:
  a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
  b) Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego,
  c) Koło zainteresowań z języka polskiego,
  d) Koło zainteresowań z języka obcego.
 5. Szkoła Podstawowa w Szczepanowicach im. ks. prof. Romana Darowskiego:
  a) Koło zainteresowań „Mali artyści”,
  b) Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
  c) Zajęcia wyrównawcze z języki polskiego.
 6. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rzuchowej:
  a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Okres realizacji: lata 2022-2023

Wartość projektu: 119 912,14 zł

Dofinansowanie: 119 912,14 zł

Źródło dofinansowania:  10 Oś priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, w ramach Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis: Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska pod względem ochrony powietrza.

Przedmiotem projektu jest wymiana 140 szt. starych niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na urządzenia do ogrzewania na:

 • paliwa gazowe spełniające normy środowiskowe (zgodne z normami wynikającymi z dyrektywy 2009/125/WE), wraz z wykonaniem wewn. instalacji w budynkach,
 • biomasę, wraz z wykonaniem wewn. instalacji w budynkach.

Podczas realizacji projektu zorganizowany zostanie system kontroli. Kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy oraz zatrudnionego inspektora nadzoru, który sprawdzi m.in. czy termomodernizacja budynku została wykonana zgodnie z postanowieniami audytu lub wynajęty do tego celu podmiot zewn.

Okres realizacji: 01.12.2021-30.09.2023

Wartość projektu: 2 026 149,00 zł

Dofinansowanie: 1 995 204,49 zł (98,47 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.4.2- obniżenie poziomu niskiej emisji-spr)

Opis: Celem realizacji projektu jest podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych i rozwój oferty Centrum Kultury w Pleśnej.

Projekt obejmuje przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania poddasza budynku Centrum Kultury w Pleśnej. Do budynku zostanie dobudowany szyb windowy. W ramach prac przebudowane zostaną toalety, zabudowany zostanie taras. Sala widowiskowa zostanie wyposażona w sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy umożliwiający profesjonalną organizację wydarzeń kulturalnych. Na poddaszu powstaną sale do prowadzenia zajęć i warsztatów oraz wybudowana zostanie także toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji: 01.09.2021-15.11.2023

Wartość projektu: 7 497 434,56 zł

Dofinansowanie: 2 410 264,82 zł ( 93 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, działanie 11.2- Odnowa obszarów wiejskich

Opis: Przedmiotem projektu jest doposażenie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna, w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauki zdalnej. W ramach projektu zakupione zostaną następujące urządzenia:

 • laptopy,
 • oprogramowanie,
 • inne niezbędne urządzenia peryferyjne i akcesoria umożliwiające pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organ prowadzący sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Okres realizacji: 2021 rok

Wartość projektu: 74 999,80 zł

Dofinansowanie: 74 999,80 zł

Źródło dofinansowania: 10 Oś priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis: Głównym celem projektu  jest ujednolicenie i unowocześnienie systemów przechowywania danych, ich przetwarzania, obróbki, udostępniania i wymiany. CUW nie tylko zapewni dostęp jednostek samorządu do nowoczesnych technologicznie, zdalnych systemów informatycznych, na które nie mogłyby sobie pozwolić  działając samodzielnie, ale także zmniejszy dystans pomiędzy mieszkańcami a urzędami.

Projekt ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych, wymianę doświadczeń między gminami oraz zredukować koszty w samorządach. Pomysłodawcą powstania CUW było miasto Tarnów, w projekt włączyło się 21 partnerów z subregionu tarnowskiego: powiat tarnowski oraz gminy: Bolesław, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Gnojnik, Gręboszów, Iwkowa, Mędrzechów, Olesno, Pleśna, Radłów, Ryglice, Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Tuchów, Wierzchosławice, Wojnicz, Zakliczyn i Żabno.

Okres realizacji: IV kwartał 2016 – IV kwartał 2018

Wartość projektu: 9 958 800,00 zł

Dofinansowanie: 6 200 565,87 zł (75% kosztów kwalifikowalnych) – dla Gminy Pleśna  69 770,73 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja)

Opis: Głównym celem projektu  jest wysoki poziom kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy 449 uczniów 4 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna. Projekt realizowany będzie w szkołach podstawowych w Pleśnej, w Rzuchowej, w Szczepanowicach i w Janowicach. W ramach zaplanowanych działań uczniowie uczęszczać będą na:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie matematyki uczniów osiągających niskie wyniki w nauce, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • projekty edukacyjne i koła zainteresowań z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych i informatyki,
 • zajęcia wzmacniające umiejętności unikania zagrożeń w korzystaniu z internetu.  

Dodatkowo dla uczniów przewidziano stypendia, dzięki którym będą oni mogli rozwijać kompetencje kluczowe i postawy poprzez udział w pozaszkolnych płatnych zajęciach dobranych do ich potrzeb.

W ramach projektu nauczyciele będą uczestniczyć w zajęciach z wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych TIK.

Do realizacji zajęć zostaną zakupione potrzebne materiały dydaktyczne. Utworzone zostaną międzyszkolne pracownie: informatyczna w Szkole Podstawowej w Pleśnej i przyrody w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowej. Doposażone zostaną pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej w Szczepanowicach i przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Janowicach.

Projekt realizowany jest przez STIWEK Fundację na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury w partnerstwie z Gminą Pleśna.  

Okres realizacji: 01.08.2017- 31.07.2019

Wartość projektu: 1 186 538,40 zł

Dofinansowanie: 1 127 130,40 zł (95% kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne)

Opis: Celami projektu są: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery z budynków użyteczności publicznej. Projekt obejmuje modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej gmin Pleśna, Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski. Liderem projektu jest Gmina Pleśna. Zakres modernizacji każdego z budynków wyznacza audyt energetyczny opracowany zgodnie z metodyką. Prace obejmują m.in. wymianę instalacji c. o., modernizację kotłowni gazowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i okien, docieplenie stropów i dachów, wymianę źródeł światła na świetlówki energooszczędne. Modernizowane budynki to:

 • szkoły podstawowe w Świebodzinie, Janowicach, Lichwinie, Lubince, Szczepanowicach,
 • Dom Kultury w Janowicach,
 • OSP w Olszynach, Rzepienniku Biskupim, Kołkówce,
 • OSP w Zborowicach i Bruśniku
 • budynek wielofunkcyjny w Kąśnej Górnej,
 • Przedszkole Publiczne w Zborowicach.  

Poprawa efektywności energetycznej na poziomie projektu wyniesie 61,85%. Zastosowane zostaną obowiązkowe urządzenia służące do rozliczania ciepła. W audytach przewidziano zastosowanie urządzeń utrzymujących zadaną temperaturę poprzez aktywne działanie (termostaty) lub regulatorów różnicy ciśnień (zawory podpionowe).

Okres realizacji: 30.10.2015-30.10.2018

Wartość projektu: 4 309 170,78 zł

Dofinansowanie: 2 309 927,01 zł (55,89 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR)

Galeria:

Opis:  Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska pod względem ochrony powietrza. Przedmiotem projektu jest wymiana 30 szt. starych niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na urządzenia do ogrzewania na paliwa gazowe spełniające normy środowiskowe (zgodne z normami wynikającymi z dyrektywy 2009/125/WE), wraz z wykonaniem wewn. instalacji w budynkach.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna promująca postawy proekologiczne. Działania podnoszące świadomość ekolog. zostaną podzielone na:

a)działania bezkosztowe:

 • informacje na gminnej stronie internetowej w zakresie oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej,
 • informacje na zebraniach wiejskich nt. zagrożeń dla środowiska wynikających ze spalania śmieci,

b)działania odpłatne:

 • ulotki nt. korzyści dla środowiska płynących z działań, które zostaną dostarczone do każdego domu wraz z drukiem opłaty za gospodarowanie odpadami.

Podczas realizacji projektu zorganizowany zostanie system kontroli. Kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy oraz zatrudnionego inspektora nadzoru, który sprawdzi m.in. czy termomodernizacja budynku została wykonana zgodnie z postanowieniami audytu lub wynajęty do tego celu podmiot zewnętrzny.

Okres realizacji: 04.09.2017-31.12.2019

Wartość projektu: 377 101,24 zł

Dofinansowanie: 370 730,60 zł (98,50 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.4.2 – obniżenie poziomu niskiej emisji-spr).

Opis: Głównym celem projektu jest poprawa jakości środowiska pod względem ochrony powietrza. Przedmiotem projektu jest wymiana 100 szt. starych niskosprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe na urządzenia do ogrzewania na paliwa stałe i biomasę spełniające normy środowiskowe (zgodne z normami wynikającymi z dyrektywy 2009/125/WE), wraz z wykonaniem wewn. instalacji w budynkach. Dodatkowo kotły spalające biomasę będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego montaż.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna promująca postawy proekologiczne. Działania podnoszące świadomość ekolog. zostaną podzielone na:

a)działania bezkosztowe:

 • informacje na gminnej stronie internetowej w zakresie oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej,
 • informacje na zebraniach wiejskich nt. zagrożeń dla środowiska wynikających ze spalania śmieci,

b)działania odpłatne:

 • ulotki nt. korzyści dla środowiska płynących z działań, które zostaną dostarczone do każdego domu wraz z drukiem opłaty za gospodarowanie odpadami.

Podczas realizacji projektu zorganizowany zostanie system kontroli. Kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu Gminy oraz zatrudnionego inspektora nadzoru, który sprawdzi m.in. czy termomodernizacja budynku została wykonana zgodnie z postanowieniami audytu lub wynajęty do tego celu podmiot zewnętrzny.

Okres realizacji: 04.09.2017-31.12.2019

Wartość projektu: 928 410,00 zł

Dofinansowanie: 914 205 zł (98,47 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 4.4.3 – Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr

Głównym celem projektu  jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Iwkowa, Pleśna, Ryglice, Szczurowa, Tuchów oraz Zakliczyn.  

Projektem objęte są zadania poszczególnych partnerów:

 1. Gmina Borzęcin: budowa altany turystycznej wraz z parkingiem i miejscami wypoczynku w miejscowości Waryś, na skrzyżowaniu szlaków rowerowych „Brzesko” i „Pętla malowana”.
 2. Gmina Ciężkowice: budowa wiosek rowerowych  w miejscowości Bruśnik oraz miejscowości Jastrzębia, w skład której wchodzić będzie altana drewniana wraz z elementami małej architektury tj. stojak na rowery, ławki, tablica informacyjna oraz kosz na śmieci.
 3. Gmina Czchów: adaptacja i rozbudowa  istniejących ruin zamku w miejscowości Czchów, w tym odbudowa wieży bramnej, zagospodarowanie nawierzchni dziedzińca, częściowa nadbudowa murów obronnych.
 4. Gmina Gromnik: budowa Rotundy – Centrum Punktu Informacyjnego w miejscowości Gromnik wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w najbliższym otoczeniu obiektu.
 5. Gmina Iwkowa: budowa wieży widokowej w miejscowości Iwkowa oraz budowa miejsc postojowych do obsługi wieży.
 6. Gmina Pleśna: budowa stanicy rowerowej w miejscowości Lubinka – przebudowa istniejącej wiaty, montaż systemowego WC, wykonanie studni, placu rekreacyjno-wypoczynkowego, ciągów komunikacyjnych, zieleni, miejsc postojowych, małej architektury, oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz budowę zjazdu publicznego . W miejscowości Łowczówek budowa wiaty, budynku WC, zbiornika na nieczystości, studni, małej architektury, zieleń, utwardzenie i oświetlenie terenu.
 7. Gmina Ryglice: budowa w miejscowości Ryglice altany z miejscem do grillowania i przyległym tarasem, oświetlenie terenu, zjazd z drogi i budowa drogi wewnętrznej dojazdowej, budowa miejsc do parkowania.
 8. Gmina Szczurowa: budowa Szałasu myśliwskiego wraz z doziemną wewnętrzną instalacją elektryczną w miejscowości Szczurowa.
 9. Gmina Tuchów: budowa wiaty turystycznej w miejscowości Jodłówka Tuchowska i zagospodarowanie terenu wokół niej.
 10. Gmina Zakliczyn: wykonanie robót związanych z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Zakliczyn.
 11. Za promocję projektu odpowiedzialny jest jego Lider tj. Tarnowska Organizacja Turystyczna. Zaplanowano wydanie mapek rowerowych oraz broszur po terenie gdzie zrealizowano inwestycje. Ponadto przewidziano wizytę dziennikarzy w ramach wizyty studyjnej na której zostaną im zaprezentowane rezultaty projektu. Dodatkowo zostaną przygotowane 3 spoty video promujące zmodernizowane oraz wybudowane obiekty.  

Okres realizacji: 02.05.2016-31.12.2018
Całkowita wartość projektu: 7 041 749,05 zł
Wartość dofinansowania: 4 628 363,95 zł  

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr).

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.lot.tarnow.pl
Chcesz wiedzieć więcej na temat powstających w subregionie tarnowskim przedsięwzięć ? Już dziś zapisz się do newsletteru na stronie Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i bądź na bieżąco informowany o wydarzeniach w ramach powstającej infrastruktury.

Dodatkowe informacje o projekcie – Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – plik .PDF – rozmiar 155kB

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.  

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Iwkowa, Pleśna, Powiat dąbrowski oraz miasto Tarnów.  

Projektem objęte są zadania poszczególnych partnerów:

 1. Gmina Borzęcin: budowa 3 altan turystycznych wraz z parkingami i miejscami wypoczynku. Obiekty będą wykonane w miejscowości Borzęcin w przysiółkach Łazy i Borek jako infrastruktura towarzysząca szlakom rowerowym.
 2. Gmina Ciężkowice: w miejscowości Ostrusza budowa wioski rowerowej (altana drewniana wraz z elementami małej architektury). Kąśna Dolna budowa wioski rowerowej (wiata drewniana wraz z elementami małej architektury i alejkami).
 3. Gmina Czchów: Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów, budowa altany z grillem, zagospodarowanie terenu Wzgórza Zamkowego, oświetlenie terenu.
 4. Gmina Iwkowa: budowa i montaż małej architektury turystycznej w miejscowości Iwkowa, w tym odtworzenie ziemianki.
 5. Gmina Pleśna: budowa węzła w miejscowości Łowczówek – ścieżka przyrodnicza: oznaczenie ścieżki w miejscowości Łowczówek: od budynku Urzędu Gminy Pleśna, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Lichwina, a następnie w kierunku Cmentarza Legionistów nr 171. Długość ścieżki około 4 km – część poprowadzona po trasie istniejącego szlaku turystycznego.  Budowa ścieżki geologicznej w miejscowości Lichwin: oznaczenie ścieżki w miejscowości Lichwin. Teren położony jest przy drodze gminnej Lichwin-Kamieniołom. Długość ścieżki wynosi 3 km. Budowa wieży widokowej w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska: budowa wieży widokowej, instalacje elektryczne, nawierzchnie i zagospodarowanie terenu, mała architektura.
 6. Powiat dąbrowski: remont i adaptacja zabytkowego spichlerza znajdującego się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu na stanicę turystyczną; zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku (parkingi, droga dojazdowa).
 7. Miasto Tarnów: budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku (CAW) oraz parkingu na 18 miejsc postojowych, drogi rowerowej, chodników i placów, ogrodzenia, małej architektury. Ponadto zakup i montaż siłowni zewnętrznej, infrastruktury technicznej tj. m.in. oświetlenie terenu i monitoring.
 8. Za promocję projektu odpowiedzialny jest jego Lider tj. Tarnowska Organizacja Turystyczna. Zaplanowano wydanie mapek rowerowych oraz broszur po terenie gdzie zrealizowano inwestycje.  

Okres realizacji: 01.11.2016-31.12.2018 
Całkowita wartość projektu:  6 503 573,14 zł
Wartość dofinansowania: 3 921 717,51 zł  

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr).  

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.lot.tarnow.pl
Chcesz wiedzieć więcej na temat powstających w subregionie tarnowskim przedsięwzięć? Już dziś zapisz się do newsletteru na stronie Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i bądź na bieżąco informowany o wydarzeniach w ramach powstającej infrastruktury.

Dodatkowe informacje o projekcie – Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – plik .PDF – rozmiar 155kB

Opis: Głównym celem projektu jest ochrona przed wystąpieniem klęski żywiołowej w postaci osuwiska w miejscowości Woźniczna.

Projekt polega na stabilizacji osuwiska oraz przeciwdziałaniu wystąpienia ruchom masowym w obrębie osuwiska polegającemu na zmniejszeniu negatywnego oddziaływania wód gruntowych, opadowych, płynących oraz na zwiększeniu stabilności przez wzmocnienie zbocza. Projekt dotyczy wykonania prac mających na celu stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Łowczówek-Woźniczna w km 2+012-2+116. Projektowane zabezpieczenie ma na celu stabilizację ruchów osuwiskowych jedynie w obrębie drogi. Projektowany zakres zabezpieczeń ma na celu utrzymanie przejezdności drogi. Po realizacji projektu nastąpi zmniejszenie zagrożenia dla:

 • drogi gminnej Łowczówek-Woźniczna,
 • napowietrznej linii energetycznej i teletechnicznej biegnących wzdłuż prawej krawędzi drogi,
 • sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej biegnącej po północnej stronie zabudowań.

Realizacja stabilizacji osuwiska wpłynie na poprawę stateczności zbocza z budynkami znajdującymi się nad drogą.

 

Okres realizacji: 02.01.2018-21.12.2018

Wartość projektu: 4 057 323,44 zł

Dofinansowanie: 3 192 082,93 zł (85% kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym)

Opis: Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt obejmuje:

 1. Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku Relaks.
 2. Przebudowę budynku szatni.
 3. Zagospodarowanie terenu:
  – oświetlenie solarne,
  – instalacje elektryczne zewnętrzne,
  – kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem wody,
  – mała architektura,
  – nawierzchnie (w tym: tarasy do leżakowania, plac zabaw, ścieżka do jazdy na rolkach, flowpark, ścieżki spacerowe),
  – boiska do tenisa i piłki siatkowej plażowej,
  – miejsca postojowe,
  – trawniki i zieleń,
  – pozostałe elementy zagospodarowania.
 4. Wyposażenie.
 5. Promocję i nadzór inwestorski.

Przyjęto rozwiązania technologiczne uwzględniające energooszczędność infrastruktury, w tym panele fotowoltaiczne i oświetlenie solarne. Cały kompleks ma charakter wyłącznie rekreacyjno-turystyczny i żaden z jego elementów nie jest przeznaczony do działalności sportowej.

 

Okres realizacji: 03.12.2018-31.05.2021

Wartość projektu: 4 536 268,33 zł

Dofinansowanie: 2 622 986,61 zł ( 67,5 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 6.3.1 – Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr)

Opis: Celem projektu jest udoskonalony poziom kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pleśna – Szkoły Podstawowej w Janowicach, Lichwinie, Pleśnej, Rzuchowej, Szczepanowicach i Świebodzinie.

Zakres projektu:

1) zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze, języków obcych oraz postawę przedsiębiorczości:

a) zajęcia matematyczne,
b) zajęcia przyrodnicze,
c) zajęcia z języka angielskiego,
d) zajęcia z j. niemieckiego (SP Pleśna).

W ramach zajęć odbędą się wyjazdy edukacyjne.

2) zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne kreatywność i praca zespołowa:

a) artystyczne zajęcia oparte o zainteresowania plastyczne, muzyczne, teatralne,
b) zajęcia oparte o zainteresowania dziennikarskie i literackie (Lichwin, Świebodzin, Szczepanowice).

3) zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe:

a) robotyka (Lichwin, Janowice, Rzuchowa),
b) programowanie (Pleśna, Janowice, Rzuchowa),
c) zajęcia informatyczne-multimedialne (Szczepanowice, Świebodzin, Pleśna).

W ramach zajęć odbędą się wyjazdy edukacyjne.

4) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

a) zajęcia logopedyczne,
b) warsztaty psychologiczne (Lichwin),
c) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (Rzuchowa, Pleśna, Szczepanowice),
d) socjoterapia (Szczepanowice),
e) zajęcia indywidualne dla uczniów z niepełnosprawnościami (Świebodzin),
f) zajęcia terapeutyczne (Pleśna),
g) zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego,
h) zajęcia wyrównawcze z matematyki,
i) zajęcia wyrównawcze mat-przyordn. (Pleśna),
j) zajęcia wyrównawcze przyrodnicze (Rzuchowa, Pleśna),
k) zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego (Szczepanowice, Pleśna),
l) zajęcia rozwijające umiejętność rozumienia i uczenia się (Lichwin, Pleśna, Świebodzin).

W ramach zajęć odbędą się wyjazdy edukacyjne.

5) pomoc stypendialna dla uczniów.

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej, pedagogiki specjalnej i rozwijania kompetencji dydaktyczno-wychowawczych.

7) wyposażenie/doposażenie pracowni przedmiotowych:

a) utworzenie międzyszkolnej pracowni biologicznej w Pleśnej i międzyszkolnej pracowni chemicznej w Pleśnej,
b) doposażenie pracowni w poszczególnych szkołach.

W ramach projektu zaplanowano dowóz i odwoź dzieci na zajęcia, zakup materiałów dydaktycznych.

Projekt realizowany jest przez STIWEK Fundację na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury w partnerstwie z Gminą Pleśna.

Okres realizacji: 1.05.2020 – 31.07.2022

Wartość projektu: 1 998 376,80 zł

Dofinansowanie: 1 897 471,80 zł (95 % kosztów kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne)