Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

Ogłoszenie konkursu na wsparcie z zakresu sportu na rok 2024

Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie § 8 Uchwały nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Wójt Gminy Pleśna ogłasza nabór projektów w ramach konkursu na cele określone w § 3 wyżej wymienionej Uchwały, do realizacji w 2024 r.

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie z zakresu sportu winien być zgodny
z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2016 r.

Termin zgłaszania wniosków o dotacje: wnioski o dotacje należy zgłaszać do dnia 28 grudnia 2024 r. do Urzędu Gminy Pleśna, pok. nr 103 (tj. sekretariat). Liczy się data wpływu wniosku do urzędu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wysokość środków finansowych planowanych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100).

Forma wypłaty: przelew w transzach ustalonych i zaplanowanych w umowie dotacji po jej podpisaniu, na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Termin realizacji przedsięwzięć z projektów: od 2 stycznia 2024 r., lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2024 r.

Warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie: projekt realizowany w ramach współzawodnictwa prowadzonego przez Polskie Związki Sportowe lub Okręgowe Związki Sportowe. Minimalny wkład własny w realizację projektu to 10 % w formie pracy wolontariuszy, wkładu własnego lub środków pochodzących z innych źródeł.

Ogłoszenie konkursowe z zakresu sportu na 2024 r.
UCHWAŁA NR XVIII/141/2016 RADY GMINY PLEŚNA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
UCHWAŁA NR XXXI/259/17 RADY GMINY PLEŚNA z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/141/2016 w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu