Herb Gminy Pleśna, biały gryf na niebieskim tle, u dołu skrzyżowany karabin z szablą

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej ogłasza nabór na stanowisko: kierowca ciągnika

Print Friendly, PDF & Email

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej ogłasza nabór na stanowisko: KIEROWCA CIĄGNIKA

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Pleśnej – Pleśna 240, 33-171 Pleśna.
 2. Zakres wykonywanej pracy:
  a) obsługa oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
  b) wykonywanie drobnych prac warsztatowych i ślusarskich w ramach posiadanych uprawnień,
  c) prowadzenie i obsługa pojazdów i maszyn wolnobieżnych, ciągników rolniczych oraz zestawów ciągnik z przyczepą w tym przyczepą asenizacyjną, jednoosiowych, w ramach posiadanych uprawnień,
  d) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – wywóz nieczystości ciekłych od odbiorców ZGK z terenów Gminy Pleśna,
  e) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na zajmowanym stanowisku pracy,
  f) wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika ZGK w Pleśnej zgodnych z umową o pracę i z przepisami Prawa pracy,
  g) dbałość o dobry wizerunek pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić pracodawcę na straty.
 3. Wymagania:
  a) obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  b) wykształcenie minimum zawodowe,
  c) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  d) ważne prawo jazdy kategorii B, T (uprawnienia do kierowania ciągnikiem z jednoosiową beczką asenizacyjną), mile widziane uprawnienia na koparkę,
  e) sumienność, dyspozycyjność, kreatywność,
  f) umiejętność pracy w zespole.
 4. Warunki pracy na stanowisku:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
  b) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.12.2023 r.,
  c) termin składania podań: 10.11.2023 r. do godziny 15:00,
  d) rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę nie dłużej niż 3 miesiące, a na czas nieokreślony jeśli nie będzie zastrzeżeń co do pracy wykonywanej przez pracownika.
 5. Wynagrodzenie zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZGK w Pleśnej.
 6. Wymagane dokumenty:
  a) podanie o pracę,
  b) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 902).”
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Pleśnej – Pleśna 240, 33-171 Pleśna lub przesłać pocztą na adres: 33-171 Pleśna 240.

Dodatkowych informacji udziela:
Kierownik ZGK – Grzegorz Janota tel.: 882 064 244