Zielony ciągnik z przyczepioną czerwoną maszyną rolniczą stojący na polu.

Wypadki w rolnictwie

Print Friendly, PDF & Email

Nikt z nas nie chciałby, aby komuś z naszych najbliższych lub nam samym przytrafił się wypadek. Niezależnie czy do nieszczęśliwego zdarzenia dochodzi podczas zabawy czy podczas pracy, jego skutki bywają bardzo dotkliwe dla zdrowia, niejednokrotnie zagrażając także życiu poszkodowanego. Grupą zawodową ze względu na charakter pracy szczególnie narażoną na zagrożenie wypadkiem są rolnicy. Ciężka praca rolnicza wykonywana na terenie gospodarstwa lub poza nim wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz wymusza odpowiedzialne, zgodne z zasadami BHP zachowania.

W roku 2023 do końca listopada zgłoszono 3 zdarzenia, do których doszło na terenie gminy Pleśna. Ubezpieczeni rolnicy ubiegali się o jednorazowe odszkodowanie przysługujące z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek wypadku przy pracy rolniczej. Jedno ze zdarzeń wiązało się z upadkami osób. W tej grupie wypadkowej wyróżnić można upadki z maszyn i urządzeń rolniczych, upadki z drabin i podestów, upadki na powierzchni podwórka itd. Pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Tarnowie odnotowali również pochodzące z tego terenu wypadki związane z zetknięciem się z ostrymi narzędziami ręcznymi i innymi ostrymi przedmiotami oraz z działaniem skrajnych temperatur.

Miejscem na terenie gospodarstwa, gdzie na co dzień porusza się najwięcej osób jest właśnie teren podwórka. Wyznaczenie szlaków komunikacyjnych oraz systematyczna dbałość o ich stan techniczny powinny być oczkiem w głowie każdego gospodarza. Wytyczone ścieżki i chodniki wymagają także skutecznej ochrony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Zasypane śniegiem szlaki należy na bieżąco odśnieżać i w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności posypywać piaskiem lub solą gospodarczą.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców terenów wiejskich, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje założenia ogłoszonych kampanii prewencyjnych. Ich celem jest ukazanie zagrożeń związanych między innymi z upadkami, obsługą maszyn i urządzeń rolniczych czy stosowaniem substancji niebezpiecznych w produkcji rolniczej. Przyjęte założenia realizowane są na co dzień przez pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tekst: Wojciech Mruk [Placówka Terenowa KRUS w Tarnowie]